شماره‌های پیشین نشریه

شیعه‌شناخت  فصلنامه‌ای است به منظور ارائه تحقیقات انجام شده در عرصه‌های گوناگون شیعه‌ شناسی  و ارتقای آگاهی‌های علمی جوامع و گروه‌های شیعی.
این نشریه از مقاله‌های تحقیقی و تحلیلی استقبال می‌کند که در آن مطلب یا نظریه ی  بدیعی در زمینه‌های تخصصی شیعه مطرح شده باشد؛. فعالیت این مجله در زمینه مطالعات شیعه است و حوزه‌های زیر را شامل می‌شود:

  •    علوم قرآن وتفسیر شیعه
  •     کلام و عقاید شیعه
  •     تاریخ و سیره اهل بیت علیهم السلام
  •     علوم حدیث شیعه
  •     فقه و اصول شیعه

این نشریه توسط مرکز تخصصی شیعه شناسی  حوزه علمیه قم منتشر می‌شود.

امید است به زودی با دریافت مجوز اقدام به انتشار مقالات علمی پژوهشی بنماییم.

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

دوره انتشار
فصلنامه