فرایند پذیرش مقالات

                             فرایند ارزیابی مقالات
1-    ارزیابی اولیه مقالات ارسالی توسط سردبیر یا دبیر تخصصی مجله.
2-    تعیین دو داور توسط هیات تحریریه و ارسال مقاله جهت داوری.
3-    ارزیابی دوم توسط دو نفر از اساتید داور.
4-    درخواست بازنگری مقاله مطابق نظر داوران.
5-    تعیین داور تطبیق جهت مطابقت انجام اصلاحات در مقاله.
6-    ارزیابی سوم توسط اعضای هیأت تحریریه مجله.
7-    پذیرش نهایی و قرار گرفتن در اولویت چاپ.