اصول اخلاقی انتشار مقاله

                اصول اخلاقی انتشار مقاله  

1. مقاله ارسالی نباید در مجلهای به چاپ رسیده و یا در نوبت چاپ باشد.
2. نویسندگان محترم مقاله ای را که جهت چاپ در مجله می فرستند، از ارسال آن به مجلات دیگر حداقل به مدت 6 ماه خودداری فرمایند.
3. نظریات مطرح شده در مقالات بر عهده نویسندگان می‌باشد و گویای نظر مجله نیست.
4.سردبیر و اعضای هیئت تحریریه مجله در ویرایش علمی مقالات آزاد هستند.
5.در مقالات مستخرج از پایان نامه یا رساله ذکر نام استاد (یا استادان) راهنما الزامی است.